# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 กษมน ฉัตรธรรมพร โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2 จิดาภา พินิจกิจวัฒน์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
3 จิรภัทร เลิศอริยศักดิ์ชัย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
4 จิรายุส ย่องใย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
5 ชูพันธุ์ ธาราชีวิน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
6 ณัฐวัฒน์ คงกรุดี โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
7 ณัฐวินทร์ โช โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
8 ณัฐา เลิศวัฒนาเกียรติ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
9 ตันติกร แปลงรัตน์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
10 ธนกร ซื่อสัตย์พาณิชย์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย