# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 กมลรัตน์ สมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 กานต์กวี เรือนแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กิตติญา โกเสนตอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 จักรพันธ์ ทองจำรูญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 จิณณวัตร ชัยวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 จิตรเลขา สุขรวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 จิรภัทร์ สันตติวงศ์ไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ชนากานต์ แสงศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ชลธิชา ศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ฌานันตร์ ยศสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่