# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 ไกวัล โกมลเกียรติ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
2 กิตติคุณ เพชรศรี โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
3 ณัฐวุฒิ ขวดปลอด โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
4 ณัฐวุฒิ ใหมแก้ว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
5 ภัทรวิทย์ เชาวมาลี โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
6 สุรเกียรติ พุทธานันทเดช โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
7 จันทิมา เกิดแก้ว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
8 จุฑามาศ เกลี้ยงกลม โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
9 ฐิติรัตน์ แก้วมณีรัตน์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
10 รติมาวดี ฤทธิ์ทอง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม