# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 กษิรา นวลจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 กาญจนาภรณ์ ตรีเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 กิ่งไผ่ บัวหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 กิตติพิชญ์ สุดเพาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ขวัญหทัย ประสิทธิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 จิรภัตรา ปัญญาวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 จุติกานต์ ภูสิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 เจตน์พัทธิ์ จันทะวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ชนิดา โสภาอุทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ชนิดาภา ศิริรมยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม