# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 กัณฐิกา จันแย้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
2 ชญามาศ บัวแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3 ณัฐธิดา ศรีวิราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
4 ณัฐนิช ไชยมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
5 นัทธมน หน่อใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
6 ภูมิพัฒน์ ทำดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
7 มนัสนันท์ เวียงคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
8 วรปรัชญ์ ชาวเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
9 สิริวิมล ไชยมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
10 อภิษฎา รัตน์สกุลวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา