# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 กฤติธี อุดมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
2 กันตพัฒน์ ต้นเชื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
3 เกียรติศักดิ์ พุฒศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
4 ณัฐบูรณ์ ศิริแสงตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
5 ทิวัตถ์ รุจิรกาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
6 ธนกฤต กะการดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
7 นาวิน ลี้ลิขิตกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
8 ปรานต์ พิทักษานุรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
9 พัฒนากร บรรจงเรวดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
10 พิพัฒน์พงศ์ พัวตนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)