# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 สมยศ เกิดสุวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
2 ชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
3 ปรมพล ดวงทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
4 ชลปกรณ์ นีระพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
5 ธนาวุฒิ แก้วมุงคุณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
6 พีระดลย์ สายเคน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
7 ศาสตรา บุญญาจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
8 ชลลดา สิงห์คง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
9 ศศิธร สันติกุลธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
10 กมลชนก เจริญรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ