# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 จีรเมธ กล่อมสิงห์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
2 ชานน มานะเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
3 ทะคะฮิโระ ฮาบุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
4 ธิติวุฒิ ไชยะโท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
5 ธีรวัฒน์ พุฒพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
6 นาวา พงศดีเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
7 พงศกร น้อยชุมแพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
8 พงศ์ปกรณ์ จิระชัยประสิทธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
9 พศิณ อินทรขาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
10 วชิเรศ วงศ์อภัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต