# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 อภิชญา ภักดีพิน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
2 อริสา ไหลสุพรรณวงค์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
3 คณธัช ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
4 ศิริยากร สีวลีพันธ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
5 พรนภา ธิวรรณลักษณ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
6 ณัฐพงศ์ ขจิตเมธี โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
7 ธนดล วุฒิกุลภักดี โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
8 ธีธัช พิราณรัมย์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
9 พรภัทร สามารถเลิศดี โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
10 พีรพัฒน์ ฤกษ์ชัยมงคล โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย