# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 อภิชญา ภักดีพิน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
2 อริสา ไหลสุพรรณวงค์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
3 ร่มฉัตร พ่วงฉ่ำ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
4 คณธัช ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
5 ศิริยากร สีวลีพันธ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
6 พรนภา ธิวรรณลักษณ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
7 ณัฐพงศ์ ขจิตเมธี โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
8 ธนดล วุฒิกุลภักดี โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
9 ธีธัช พิราณรัมย์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
10 พรภัทร สามารถเลิศดี โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย