# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 ชนิกานต์ ขวัญเมือง โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.สุราษฏร์ธานี)
2 ปานฤทัย อุไรโรจน์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.สุราษฏร์ธานี)
3 ชนัญชิตา นิลเอก โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.สุราษฏร์ธานี)
4 ศศิ อุดมปัตยานุพงษ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.สุราษฏร์ธานี)
5 จิรวดี อุปลา โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.สุราษฏร์ธานี)
6 กานต์ธิดา สมชาติ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.สุราษฏร์ธานี)
7 ณัฐริกา มณีโชติ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.สุราษฏร์ธานี)
8 นภัสวรรณ ศรีบุญฤทธิ์พันธ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.สุราษฏร์ธานี)
9 ณัฐภัทร แต้มประเสริฐ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.สุราษฏร์ธานี)
10 ศุภสุตา ยิ่งยง โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.สุราษฏร์ธานี)