# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 ณฐพร ธรรมโสภารัตน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์
2 นภสกรณ์ สุวรรณบุตร โรงเรียนสุรวิวัฒน์
3 นภสร จางคกูล โรงเรียนสุรวิวัฒน์
4 นันทกานต์ กรเกษม โรงเรียนสุรวิวัฒน์
5 เบญญาภา กุยแก้ว โรงเรียนสุรวิวัฒน์
6 พรพิชญ์พัณ เนียมหอม โรงเรียนสุรวิวัฒน์
7 พลอยไพลิน จันทร์ศรี โรงเรียนสุรวิวัฒน์
8 พิชญาภัค ภูวทิตย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์
9 ลักษิกา โพยนอก โรงเรียนสุรวิวัฒน์
10 ศรัณย์พร เลิศสีมาพร โรงเรียนสุรวิวัฒน์