# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 คณาธิป เพชรมนมะดัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
2 ชนะ มือขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3 ณัฐชยา เลขานุกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
4 ณัฐณิชา ศรีวิทิพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
5 ณัฐวุฒิ ทองพลู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
6 ดวงกมล สุขเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
7 ทัตเทพ รักพาณิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
8 ธัญชนก ศิริครรชิตถาวร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
9 ธีรภัทร สว่างนาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
10 นทีธร นุชกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย