# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 กุลฉัตร์ แมบจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
2 คณาธิป เพชรมนมะดัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3 ชนะ มือขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
4 ณัฐชยา เลขานุกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
5 ณัฐณิชา ศรีวิทิพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
6 ณัฐวุฒิ ทองพลู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
7 ดวงกมล สุขเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
8 ทัตเทพ รักพาณิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
9 ธัญชนก ศิริครรชิตถาวร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
10 ธีรภัทร สว่างนาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย