# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 กฤตพร ชายพรม โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.หาดใหญ่)
2 กฤษณ์ คงคาลัย โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.หาดใหญ่)
3 กษิดิศ เอี่ยมโอภาส โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.หาดใหญ่)
4 กานต์รวี วงษ์ภักดี โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.หาดใหญ่)
5 กีรติรัตน์ อัมพรนรารัตน์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.หาดใหญ่)
6 ขวัญกมล เหล็กหมาด โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.หาดใหญ่)
7 ชัญญา บุญพาล้ำเลิศ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.หาดใหญ่)
8 ชานน จินต์พิศุทธิ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.หาดใหญ่)
9 ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.หาดใหญ่)
10 ธัญลักษณ์ คงฤทธิ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.หาดใหญ่)