# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 กฤตพร ชายพรม โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
2 กฤษณ์ คงคาลัย โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
3 กษิดิศ เอี่ยมโอภาส โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
4 กานต์รวี วงษ์ภักดี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
5 กีรติรัตน์ อัมพรนรารัตน์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
6 ขวัญกมล เหล็กหมาด โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
7 ชัญญา บุญพาล้ำเลิศ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
8 ชานน จินต์พิศุทธิ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
9 ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
10 ธัญลักษณ์ คงฤทธิ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์