# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 จิรัฏฐ์รวี อาญาพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
2 นนทณัฐ ต้องเซ่งกี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
3 นพัตธร หลีเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
4 นาอีม หะยีบานุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
5 พศวีร์ ศีลพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
6 วิศวชา อาศิรวาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
7 ศุภเดช สุกใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
8 สุชน ตันติโสภณวนิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
9 อับดุลญับบาร์ กริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
10 กมลชนก ชีวะกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์