# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 จักรินทร์ วงชมภู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
2 จิรพัฒน์ อติวัฒนชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
3 ชัยธวัช ปีตธวัชชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
4 ณัชชนก คำพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
5 ณัฐพงศ์ แควภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
6 ณัฐสุพร ชิ้นสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
7 ดลวรรธก์ เขาทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
8 ธนวัฒน์ แต้เจริญวิริยะกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
9 ธนากร เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
10 ธัญพิชา อินทจำปา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)