# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 ชริน ทองบัณฑิต โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2 ชยบดิณก์ ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
3 ชัยธร เพิ่มพรสกุล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
4 ณัชปพนสรรค์ พรมสีดา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
5 ตระการ ยิ้มตระการ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
6 บวรพล หนูอิ่ม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
7 ปฏิพัทธ์ จันทร์สัมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
8 ปณพล โสภาพ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
9 พัชรพล นกโพธิ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
10 ศรัณย์ สาสุข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"