# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 ชริน ทองบัณฑิต โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ชยบดิณก์ ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ชัยธร เพิ่มพรสกุล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ณัชปพนสรรค์ พรมสีดา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ตระการ ยิ้มตระการ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
6 บวรพล หนูอิ่ม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ปฏิพัทธ์ จันทร์สัมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ปณพล โสภาพ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
9 พัชรพล นกโพธิ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศรัณย์ สาสุข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา