# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1 กานต์พิชชา บุญมาก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2 กุลชริกา ศิริ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ชวรัตน์ ขำวีระ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ณัฐณิชา จันทร์ใช้ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ณัฐพร สาวแก้ม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ธัญชนก มุนินทร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
7 นลินรัตน์ ปั้นจาด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ปฏิมากร แก้วจันทร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ปิยฉัตร กาญจนพังคะ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ปิยวรรณ คำบุศย์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร