# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1861 ปิยะธิดา นาคธรรมรงค์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
1862 พิชญาภา เหลืองอ่อน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
1863 เมธาวี ใช้เฮ็ง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
1864 ลลิตยา พนาเจริญไพบูลย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
1865 วรรษวรรณ แจ่มแจ้ง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
1866 วันวิสาข์ อ๋องตั้ว โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
1867 สิรินทรา สุขวัฒน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
1868 อารยา พรายกระสินธุ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
1869 โชติช่วง โอคะเบะ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
1870 ณภัทร ดรุนัยธร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"