# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1861 พิงพิชญ์ ไกรเกตุ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
1862 พิชญ์สินี บุญสนิท โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
1863 พิมพ์ชนก ไข่ทองแก้ว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
1864 พิมพ์รพี ไกรนรา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
1865 พิมมาดา หลักเมือง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
1866 ภูษิตา ขวัญเมือง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
1867 มนัชญา ด้วงเกื้อ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
1868 ลิปิการ์ อินทร์จันทร์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
1869 อังศุมาลี จอมศักดิ์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
1870 อาทิมา จิตคง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม