# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
1891 สิณีกัญย์ ยิ่งอริยกุล โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
1892 สุกัญญา ชินวิชา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
1893 เอมวิกา แสงคำกุล โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
1894 กรวิชญ์ ฤกษ์สันทัด โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
1895 จิรวัฒน์ ธเนศสิริพงศ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
1896 จุฬวิทย์ ริยาพันธ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
1897 ฉัตรตรา เขมพฤทธิ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
1898 ธนพัฒน์ อธิปัญญาวงศ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
1899 ภัทรบดินทร์ สอนรอด โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
1900 หิรัญปกรณ์ จิราพัชญ์หิรัญ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย