# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
11 ธนวัฒน์ วงศ์พัฒนานุกุล โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
12 ธนัชพร นันทาภิวัธน์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
13 ธีรภัทร์ โกสิยารักษ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
14 นรุตม์ แซ่โค้ว โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
15 ปณิฏฐา สุวรรณจ่าง โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
16 พงศสุภัค แดงสอน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
17 ตรัยพัทธ์ วงศ์สามาลย์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
18 พิมพ์พิสุทธิ์ วรขจิต โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
19 ภาสกร พันธ์บุญ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
20 ภูเบศ วจีวรสิทธิ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย