# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
2071 อัณณ์ญาดา เจริญเสถียรโชค โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2072 อันดรา หะยีเจะมะ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2073 อันนา หนูจีนเส้ง โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2074 เบญญา หาญกมลศิริ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2075 วาสิตา นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2076 กฤต สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2077 จิรโชติ ริดแสดง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2078 โชติ สุขรมย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2079 ณภัทร ปาละวัธนะกุล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2080 ธราเทพ รอดโฉมงาม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา