# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
2071 อันดรา หะยีเจะมะ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2072 อันนา หนูจีนเส้ง โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2073 เบญญา หาญกมลศิริ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2074 วาสิตา นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2075 กฤต สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2076 จิรโชติ ริดแสดง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2077 โชติ สุขรมย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2078 ณภัทร ปาละวัธนะกุล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2079 ธราเทพ รอดโฉมงาม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2080 ธีร์ การพานิชย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา