# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
2071 อันนา หนูจีนเส้ง โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2072 เบญญา หาญกมลศิริ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2073 วาสิตา นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2074 กฤต สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
2075 จิรโชติ ริดแสดง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2076 โชติ สุขรมย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2077 ณภัทร ปาละวัธนะกุล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2078 ธราเทพ รอดโฉมงาม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2079 ธีร์ การพานิชย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2080 นลธวัช ภิชชาติ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา