# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
2161 อธิราช แสดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2162 อุดมทรัพย์ ศิริสมบูรณ์พัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2163 อุษา มอญดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2164 ธนกร รักเกียรติวินัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2165 ร่มฉัตร พ่วงฉ่ำ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
2166 ธิดารัตน์ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
2167 ก้องสกุล พันธุ์ยาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
2168 เกน อิชิดะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
2169 จิรายุทธ ด่านสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
2170 ณภัทร นุแรมรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)