# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
2161 อุดมทรัพย์ ศิริสมบูรณ์พัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2162 อุษา มอญดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2163 ธนกร รักเกียรติวินัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2164 ร่มฉัตร พ่วงฉ่ำ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
2165 ธิดารัตน์ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
2166 ก้องสกุล พันธุ์ยาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
2167 เกน อิชิดะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
2168 จิรายุทธ ด่านสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
2169 ณภัทร นุแรมรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
2170 นราวิชญ์ รักษ์คิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)