# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
2281 สิริวรากร ห่านสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2282 สุพิชญา เมตุลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2283 อริสรา กูดอั้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2284 เอกดนัย อันปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2285 กิรณา ผาคำ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2286 คชาพงศ์ มุสิกโปฎก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2287 ชญานิษฐ์ สถิตย์อยู่ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2288 ชัยอนันต์ ไศละบาท โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2289 ณัฐชา เสียงพานิช โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2290 แทนปฏิญญา โดยด่วน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร