# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
2321 ศศิกานต์ บางชะวงษ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2322 ณัฐธนชัย ประสิทธิ์สากล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2323 พิมพ์ชล ล้อมวงษ์โสภณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2324 บุษยรัช สุขประเสริฐ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2325 นิติพันธุ์ สุอินทร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร