# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
2431 สุชาดา จันทร์ส่อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
2432 อทิรา วิเศษสุทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
2433 อักษราภัค กระแสโสม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
2434 อิสรีย์ จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
2435 ศิวกร ฉ่ำผิว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2436 กฤษกร บุญปั๋น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2437 ณฐพล พลนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2438 ณัฏฐ์ชัย ศิรินาวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2439 ดบัสวินศ์ เกตุแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2440 ทิวัตถ์ แก้วมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่