# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
2431 อักษราภัค กระแสโสม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
2432 อิสรีย์ จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
2433 ศิวกร ฉ่ำผิว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2434 กฤษกร บุญปั๋น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2435 ณฐพล พลนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2436 ณัฏฐ์ชัย ศิรินาวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2437 ดบัสวินศ์ เกตุแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2438 ทิวัตถ์ แก้วมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2439 ธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2440 นวพรรษ ชนมุนี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่