# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
2591 วณิชยา แซ่จิว โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
2592 วรนิษฐา ลีระพันธ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
2593 สุพรรณี เพชรศักดิ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์