# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
21 วศิน ตู้จินดา โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
22 วศินี เหล่ารัตนเวช โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
23 วัชริศ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
24 วันทิวัตถ์ วัชรภาธร โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
25 ศราทิตย์ เศวตสุทธิสิริกุล โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
26 อรกานต์ หาญพานิช โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
27 อุกฤษฏ์ หว่อง โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
28 เดโช ปีนะเต โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
29 อริศรา ไชยรัตน์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
30 กชกร ความเจริญ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย