# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
3921 จุฑามาศ ไชยสถาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3922 ณัฐพร ก้างออนตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3923 ดวงใจ พรสุทธิธรร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3924 คุณัญญา เฉลิมผลวงศ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3925 กมลพร ปิจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3926 บงกชมาศ ดอนสมไพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3927 โชติมณี ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3928 พรวรดา มารอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3929 กฤษมงคล รัตนถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3930 ณฐ อ้นอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา