# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
31 กฤติกา ฤดีจรูญรุ่ง โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
32 กัณฐมณี ชุมคง โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
33 กิตติพัฒน์ อัศวเสรีรัตน์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
34 กีรติ ร่วมสุข โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
35 ชญานิศ จงพัฒนพงศ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
36 ชนิษฐา วงศ์ชาญสถาปัตย์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
37 ชนิสรา ขรรค์ชัยศักดิ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
38 ซาฮาร่า อิตัน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
39 ฐิตินันท์ มนต์วิเศษ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
40 ณัฐนันท์ วาศ์อนันต์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย