# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
11 คุณากร อินต๊ะฟู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
12 งามจิต สุวรรณา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
13 ชุติเบญญา ปาโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
14 เฌอพัชญ์ วุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
15 ณวัชญา อุ่นกอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
16 ณิชกานต์ ศรีบัวคลี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
17 นันทาวดี อยู่อิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
18 ปรมินทร์ อุทธโยธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
19 ปวันรัตน์ ชำนาญวงศ์ศรีธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
20 ปาลิตา กุญชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา