# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
231 จุฑามาศ ไชยสถาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
232 ณัฐพร ก้างออนตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
233 ดวงใจ พรสุทธิธรร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
234 คุณัญญา เฉลิมผลวงศ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
235 กมลพร ปิจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
236 บงกชมาศ ดอนสมไพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
237 โชติมณี ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
238 พรวรดา มารอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
239 กฤษมงคล รัตนถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
240 ณฐ อ้นอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา