# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
21 พัชรมัย ไชยชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
22 ภูริทัศน์ พอใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
23 มณีพร คงตะแบก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
24 ศศิกานต์ มีสอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
25 ศุภกฤต เครือดวงคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
26 ศุภาพิชญ์ ระวิโสด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
27 สิริกร สีเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
28 สุภาภรณ์ ชูเชิดรัตนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
29 อริสา วะรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
30 อสมาภรณ์ ไทยนอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา