# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน(ในโครงการ วมว.) ประวัติ
81 เอมวิกา แสงคำกุล โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
82 กรวิชญ์ ฤกษ์สันทัด โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
83 จิรวัฒน์ ธเนศสิริพงศ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
84 จุฬวิทย์ ริยาพันธ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
85 ฉัตรตรา เขมพฤทธิ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
86 ธนพัฒน์ อธิปัญญาวงศ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
87 ภัทรบดินทร์ สอนรอด โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
88 หิรัญปกรณ์ จิราพัชญ์หิรัญ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
89 ร่มฉัตร พ่วงฉ่ำ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
90 กัลยรัตน์ อมรอริยะกูล โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย