หลักเกณฑ์การรับตรง

ตารางแสดงหลักเกณฑ์ การรับตรงนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยที่ยินดีรับตรงนักเรียนโครงการ วมว. (ขอมูล ณ วันที่ 22/03/53)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :

รายชื่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่ยินดีรับตรงนักเรียนโครงการ วมว. เข้าศึกษาในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์และการประสานแจงหลักเกณฑ์ การรับตรง  (ขอมูล ณ วนที่ 22/03/53)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปการศึกษา 2555


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนโครงการสันบสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนโครงการสันบสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2555


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :