สรุปข้อมูลโควตาและโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยในโครงการ วมว.

 

มหาวิทยาลัย ชื่อโครงการ/โควตา/ประกาศฯ/แนวทาง     ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

เอกสาร
เพิ่มเติม

  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                      1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      ปีการศึกษา 2560 (โครงการของคณะเทคนิคการแพทย์ และโครงการพัฒนาและ
      ส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา) 
26 มกราคม -
6 กุมภาพันธ์ 2560   
  
    2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      ปีการศึกษา 2560 (โครงการที่ใช้คะแนน GAT/PAT ของ สทศ. ในการคัดเลือก)     
16 - 22
ธันวาคม 2559
 
  2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2560
1 - 30
กันยายน 2559
  
  3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              โควตาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
      โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
1 กรกฎาคม - 20
สิงหาคม 2559
  
  4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               วิทยาเขตกำแพงแสน                ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
      ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
      กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2560

10-17
กุมภาพันธ์ 2560

  
  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
     พระจอมเกล้าธนบุรี                
  1. โครงการรับตรงสำหรับนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560                                                                                                                           21 พฤศจิกายน 2559 - 4 มกราคม 2560   
    2. ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า                                                                  1 สิงหาคม -
4 กันยายน 2559
  
  6. มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                             การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษ ภายใต้โครงการห้องเรียน
     วิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
     ประจำปีการศึกษา 2560
  11 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559   
  7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    (3 วิทยาเขตในโครงการ วมว.)                                          
    โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของ              มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลา
     นครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559   
  8. มหาวิทยาลัยขอยแก่น
    การรับนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
    โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น     ระดับปริญญาตรี (โดยวิธีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560
15-29
ธันวาคม 2559
  
  9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   1. โควตาวิชาสามัญ 10-28
กุมภาพันธ์ 2560
  
    2. โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6-23
กุมภาพันธ์ 2560
 
  10. มหาวิทยาลัยพะเยา     หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
     วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  
  11. มหาวิทยาลัยบูรพา     โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก)        คณะวิทยาศาสตร์ 9 มกราคม -
2 กุมภาพันธ์ 2560
  

 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ