ห้องเรียน วิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ที่มีการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของมหาวิทยาลัยและคู่โรงเรียน ทั้ง 17 ดังนี้
# คู่มหาวิทยาลัย และโรงเรียนในกำกับ รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูลติดต่อ หมายเหตุ
1  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.satitcmu.ac.th
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนแบบ Problem based ที่นำองค์ความรู้แต่ละกลุ่มสาระบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้อย่างกลมกลืน โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านการปฏิบัติจริง เบอร์โทรศัพท์ : 0 5394 1227
โทรสาร : 0 5322 1285
EMAIL : sciclasscmu@gmail.com
2  
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://technopolis.sut.ac.th/sus/
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการวิจัย มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของนักเรียนเพิ่มเติมด้วยวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ : 0 4422 4837
โทรสาร : 0 4422 4814
EMAIL : scius_sut@sut.ac.th
3  
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
http://www.kmutt.ac.th/GiftEd
หลักสูตรห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เน้นการเรียนรู้ผ่านเรื่องราวที่ร้อยเรียงตามประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติโดยเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมเข้ากันไว้ด้วยกันแบบ Story-Based Learning นักเรียนจะเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาจริง และโครงงานหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเติบโตไปเป็นวิศวกรวิจัย (Research Engineer) วิศวกรปฏิบัติ/นวัตกร (Hands-on Engineer) และวิศวกรออกแบบ (Design Engineer) เบอร์โทรศัพท์ : 0 2470 8386 , 0 2470 8389
โทรสาร : 0 2470 8387
EMAIL : gifted@kmutt.ac.th
4  
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.หาดใหญ่)
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
http://www.psuwit.psu.ac.th
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - สุขภาพ และเทคโนโลยี โดยจัดหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของนักเรียน มีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมการเรียนด้านภาษา ศิลปะ และดนตรี เบอร์โทรศัพท์ : 0 7420 1628 - 9
โทรสาร : 0 7420 1629, 0 7450 0731
EMAIL : sciuspsuwit@psuwit.psu.ac.th
5  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
http://satit.pn.psu.ac.th
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เช่น สาขาเทคโนโลยีการยาง วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ (ฮาลาล) และเทคโนโลยีประมง เป็นต้น เบอร์โทรศัพท์ : 0 7333 5080
โทรสาร : 0 7333 5080
EMAIL : satitpsupn@gmail.com
6  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
http://www.kus.kps.ku.ac.th/satit/
หลักสูตรมุ่งพัฒนาให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บูรณาการกับวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่โดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและอาหาร ก้าวไปสู่เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงในระดับสากล โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่เปิดสอนจากคณะต่างๆในวิทยาเขตกำแพงแสนได้ตามความถนัดและความสนใจ เบอร์โทรศัพท์ : 0 3435 5307
โทรสาร : 0 3435 5307
EMAIL : science.satit.kps@gmail.com
7  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://www.sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และการวิจัยผ่านการลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาพัฒนาท้องถิ่นได้จริง เบอร์โทรศัพท์ : 0 4320 2419
โทรสาร : 0 4320 2419
EMAIL : scius_kku@kku.ac.th
8  
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยบูรพา
http://www.st.buu.ac.th
หลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความโดดเด่นในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2250
โทรสาร : 0 3839 3238
EMAIL : scius.buu@hotmail.com
9  
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.satit.nu.ac.th
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-กายภาพ-ชีวภาพ เน้นการสร้างทักษะการวิจัยจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และต่อยอดการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัย/คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัย/นวัตกรในอนาคตและมีความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ นักเรียนสามารถเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีล่วงหน้าได้ (Advanced Placement Program) เบอร์โทรศัพท์ : 0 5537 8306 ถึง 11
โทรสาร : 0 5537 8305
EMAIL : satitnu@nu.ac.th
10  
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยทักษิณ
http://mis.sci.tsu.ac.th/scius/
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทนและเกษตรยั่งยืน บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้นักเรียนได้มีการบูรณาการความรู้ผ่านการทำโครงงานวิจัยขนาดเล็กร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเน้นบริบทในท้องถิ่นภาคใต้ เบอร์โทรศัพท์ : 0 7460 9600 ต่อ 2112,2511
โทรสาร : 0 7469 9607
EMAIL : scius.tsu@gmail.com