ห้องเรียน วิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ที่มีการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของมหาวิทยาลัยและคู่โรงเรียน ทั้ง 19 ดังนี้
# คู่มหาวิทยาลัย และโรงเรียนในกำกับ รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูลติดต่อ หมายเหตุ
11  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
https://scius.msu.ac.th/
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยผสานความโดดเด่นทางวิชาการตามความสนใจของนักเรียน และการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์แบบบูรณาการโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ : 0 4375 4636, 0 4375 4333 ต่อ 1173
โทรสาร : 0 4375 4636, 0 4375 4247
EMAIL : scius_satit@msu.ac.th
12  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.satit.up.ac.th
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กล้าแสดงออกและเป็นผู้นำที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ : 0 5446 6666 ต่อ 3832-3846, 08 9567 8623
โทรสาร : 0 5446 6690
EMAIL : desup@up.ac.th
13  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://www.smd.kku.ac.th, http://www.sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตร โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเน้นกระบวนการคิดตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) พร้อมทั้งนำมาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้องค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาหรือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างนักยุววิจัยเพื่อเป็นรากฐานของนักวิจัยในอนาคต เบอร์โทรศัพท์ : 0 4336 4504, 09 9203 2111
โทรสาร : 0 4334 3019
EMAIL : scius_kku@kku.ac.th
14  
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.sci.ubu.ac.th, http://www.lukhamhan.ac.th/main/
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบูรณาการความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาพลังงาน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโนเพื่อผันพลังงานและประหยัดพลังงานเคมีอินทรีย์ขั้นสูงเพื่อพลังงาน การพัฒนาพลังงานเอทานอลและพืชพลังงาน การคำนวณและการจำลองแบบวัสดุพลังงาน และด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนาทักษะของนักเรียนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในอนาคตต่อไป เบอร์โทรศัพท์ : 0 4535 3401-2 ต่อ 4415
โทรสาร : 0 4535 3422
EMAIL : sciusubu@gmail.com
15  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://scius.sci.tu.ac.th
หลักสูตรมีความโดดเด่นในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นสากลโดยการปฏิบัติจริงและใช้หลัก Project Based Learning กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และนำไปสร้างประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เน้นบูรณาการความรู้ระหว่างสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เบอร์โทรศัพท์ : 0 2564 4440 ต่อ 2091, 09 3508 8110
โทรสาร : 0 2564 4485 ต่อ 2002
EMAIL : scius.tu@gmail.com
16  
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://scius.sc.su.ac.th
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวความคิด 'บูรณาการ วิทยาศาสตร์และศิลป์ ศึกษาสสารและวัสดุ พัฒนาพลังงานทดแทน ประสานสู่สิ่งแวดล้อม' เพื่อผลิตและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในการเพิ่มผลิตภาพ และการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาคการผลิตและภาคสังคมชุมชนต่อไปในอนาคต เบอร์โทรศัพท์ : 0 3424 5311
โทรสาร : 0 3424 5311
EMAIL : scius.scsu@gmail.com
17  
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.สุราษฏร์ธานี)
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
http://www2.surat.psu.ac.th/scius
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติ การวิจัย โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้และการวิจัยที่หลากหลาย ในสาขาวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้แก่ เทคโนโลยียาง (Rubber Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Technology) หรือ RIBA เบอร์โทรศัพท์ : 0 7735 5040, 09 8014 0883
โทรสาร : 0 7735 5041
EMAIL : scius.psu.surat@gmail.com
18  
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://technopolis.sut.ac.th/sus
หลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ และการคิดวิเคราะห์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความโดดเด่นในด้านการเรียนการสอน มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแบบสะเต็มศึกษา ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์อย่างนักวิทยาศาสตร์ สร้างเสริมความชำนาญด้านปฏิบัติการ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เบอร์โทรศัพท์ : 0 4422 4837
โทรสาร : 0 4422 4814
EMAIL : scius_sut@sut.ac.th
19  
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
http://satitislam.psu.ac.th/isds/
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านการใช้ฐานเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติ ด้านอาหาร เกษตร ยาง ประมง บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาความเป็นสากล โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และมุ่งสู่การผลิตนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจของภาคใต้ เบอร์โทรศัพท์ : 0-7331-3928-50 ต่อ 1559, 090-179-4248
โทรสาร : 0-7333-1305
EMAIL : satit.cis@gmail.com