ห้องเรียน วิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ที่มีการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของมหาวิทยาลัยและคู่โรงเรียน ทั้ง 17 ดังนี้
# คู่มหาวิทยาลัย และโรงเรียนในกำกับ รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูลติดต่อ หมายเหตุ
11  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://www.satit.msu.ac.th และ http://science.msu.ac.th/ และ http://scius.msu.ac.th/
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยผสานความโดดเด่นทางวิชาการตามความสนใจของนักเรียน และการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์แบบบูรณาการโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ : 0 4375 4637
โทรสาร : 0 4375 4636
EMAIL : sciuslivemsu@gmail.com
12  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.satit.up.ac.th
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กล้าแสดงออกและเป็นผู้นำที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ : 0 5446 6666 ต่อ 3832-3836
โทรสาร : 0 5446 6690
EMAIL : desup@up.ac.th
13  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://www.smd.kku.ac.th
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตร โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเน้นกระบวนการคิดตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) พร้อมทั้งนำมาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้องค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาหรือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างนักยุววิจัยเพื่อเป็นรากฐานของนักวิจัยในอนาคต เบอร์โทรศัพท์ : 0 4336 4504
โทรสาร : 0 4336 4504
EMAIL : scius_kku@kku.ac.th
14  
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.sci.ubu.ac.th และ http://www.lukhamhan.ac.th/main/
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบูรณาการความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาพลังงาน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโนเพื่อผันพลังงานและประหยัดพลังงานเคมีอินทรีย์ขั้นสูงเพื่อพลังงาน การพัฒนาพลังงานเอทานอลและพืชพลังงาน การคำนวณและการจำลองแบบวัสดุพลังงาน และด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนาทักษะของนักเรียนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในอนาคตต่อไป เบอร์โทรศัพท์ : 0 4535 3401-2 ต่อ 4415
โทรสาร : 0 4535 3422
EMAIL : sciusubu@gmail.com
15  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://scius.sci.tu.ac.th
หลักสูตรมีความโดดเด่นในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นสากลโดยการปฏิบัติจริงและใช้ปัญหาเป็นหลัก (problem based learning) กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ นำไปสร้างประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เน้นบูรณาการความรู้ระหว่างสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เบอร์โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 2045
โทรสาร : 0 2470 8385 ต่อ 2002
EMAIL : scius.tu@gmail.com
16  
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยศิลปากร
scius.sc.su.ac.th
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวความคิด 'บูรณาการ วิทยาศาสตร์และศิลป์ ศึกษาสสารและวัสดุ พัฒนาพลังงานทดแทน ประสานสู่สิ่งแวดล้อม' เพื่อผลิตและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในการเพิ่มผลิตภาพ และการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาคการผลิตและภาคสังคมชุมชนต่อไปในอนาคต เบอร์โทรศัพท์ : 0 3424 5311
โทรสาร : 0 3424 5311
EMAIL : scius.scsu@gmail.com
17  
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.สุราษฏร์ธานี)
โดยการกำกับดูแล : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
http://www.surat.psu.ac.th/suius
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เช่น เทคโนโลยียาง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ RIBA เบอร์โทรศัพท์ : 0 7735 5040
โทรสาร : 0 7735 5041
EMAIL : scius.surat@gmail.com