เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  คณะอนุกรรมการประเมินฯ และคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยผู้บริหารโครงการ วมว.-มข. ร่วมต้อนรับและได้นำคณะตรวจเยี่ยมเข้าชมหอพักนักเรียนในโครงการ วมว. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน  ห้องปฏิบัติการ และห้องกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ห้องเรียนศิลปกรรมศาสตร์ ห้องเรียนออกแบบเทคโนโลยีและสร้างอากาศยานไร้คนขับห้องภาษาต่างประเทศ และได้เยี่ยมชมผลงานการประดิษฐ์รถตัดหญ้าและพ่นสารชีวภาพ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการกับนักเรียนและคณาจารย์ของโครงการ วมว. คู่ศูนย์ มข. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ วมว ให้มีประสิทธิภาพ 


คู่ศูนย์มข. มีความโดดเด่นด้านทักษะความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ สติปัญญาคุณธรรมและจริยธรรม และเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาประยุกต์ที่เป็นความโดดเด่นทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี และเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ รวมทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์และสามารถต่อยอดไปเป็นนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้จริง  รวมทั้งได้นำโจทย์ปัญหาที่เป็นความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นมาออกแบบและคิดค้นโครงงานเพื่อการผลิตนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง


อว. ได้เน้นย้ำว่าโครงการ วมว. ระยะที่ 3 กระทรวง อว ได้มุ่งเน้นให้คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการขยายหลักสูตรให้โรงเรียนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน และพัฒนาให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยีและนวัตกรที่มีศักยภาพ เพื่อให้การดำเนินโครงการ วมว. ระยะที่ 3 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้ฃรับนโยบายของ อว. ในการกำหนดทิศทางเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจน เพื่อพัฒนานักวิจัยและนวัตกรเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้น เสริมสร้างนักเรียน วมว ให้เป็น คนดี และคนเก่ง 


#อว #mhesi
#SCiUS #โครงการวมว #วมว