การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการสเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน : Intregrating STEM into Their Classrooms ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2559

      การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน Intregrating STEM into Their Classrooms" ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน STEM คือ Professor Dr. Mark A. Nanny จาก University of Oklahoma Norman, OK, USA. ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครู - อาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากคู่โรงเรียน - มหาวิทยาลัย ในโครงการ วมว. 17 แห่ง