โครงการ วมว. ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอโครงงาน/ ผลงานวิทยาศาสตร์ใน The Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS) 2013 ระหว่างวันที่13 – 20 พฤษภาคม 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 8 คน จากโรงเรียนในโครงการ วมว. จำนวน 7 แห่ง ซึ่งมี รศ.ดร.มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย หัวหน้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวกานดา เลิศลดาลักษณ์ อาจารย์โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และนายณัฐวิทย์ พงศ์พันธุ์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังกล่าว นั้น ซึ่งนักเรียนโครงการ วมว. ได้รับรางวัลในการแข่งขันฯ จำนวน 6 คน ดังนี้

 

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

1. นายโชติวัตน์ อินทรประพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2. นายรอซาลี ดอคอแย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล Nicest Poster

 

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (computer Science)

1. นายกษิดิศ เอี่ยมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

สาขาชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences)

1. นายธนวัฒน์ แต้เจริญวิริยะกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

2. นางสาวชนินาถ วัฒนศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

3. นางสาวปุญญารัสมิ์ ภูมิภูเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

 

 

 

 

 

     ทางโครงการ วมว. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน  และคณาจารย์ผู้ดูแล  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว  มา  ณ โอกาสนี้