ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติต่างๆ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สาขาคอมพิวเตอร์ (การแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9)

1.1 นายมนัสวีร์ เทพกิจอารีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ได้รับ 3 รางวัลคือ

- รางวัลเหรียญทอง

- รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับประเทศ อันดับที่ 3

- รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ที่ 1)

สาขาชีววิทยา (การแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10)

1.2 นายชัยธวัธ ปีตธวัชชัย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  ได้รับ 3 รางวัลคือ

- รางวัลเหรียญทอง

- รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุดของประเทศ 

- รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของประเทศ 

สาขาฟิสิกส์ (การแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 12 )

1.3 นายณัชชนก คำพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สาขาวิชาฟิสิกส์

2.1 นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2.2 นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

2.3 นางสาวสาทนีย สืบค้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

2.4 นายสิทธานต์ ธงศรีเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

2.5 นายศรัณย์ ไหวประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

สาขาวิชาเคมี

2.6 นายโชติวัตน์  อินทรประพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

2.7 นายปริญญา อังสนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

สาขาวิชาชีววิทยา

2.9 นางสาวธัญวรัตม์ ใจโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

2.10 นายศุภกร จำปามูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

2.11 นายอัทธ์ ปางเศรณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2.12 นายวงศกร สุขะเดชะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ทางโครงการ วมว. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน  และคณาจารย์ผู้ดูแล  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว  มา  ณ โอกาสนี้