ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันโครงการ Asia Pacific Conference of Young Scientists 2012 (APCYS 2012) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ดังนี้

สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

1. นายณัฐภัทร  ขุมทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล Nicest Poster

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

1. นางสาวพัทธมน  กองคำบุตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

2. นายศิวกร  คงแสง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)

1. นายอับดุลจับบาร์  กริยา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

สาขาฟิสิกส์ (Physics)

1. นายธนกร  ทำอิ่นแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและรางวัล Nicest Poster