สถาบันสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีหนังสือเชิญนักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ International Conference of Young Scientists (ICYS) ครั้งที่ 18 ณ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2554 และนางสาวแพรวา โสภาคย์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว ซึ่งผลการแข่งขันนางสาวแพรวาฯ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากโครงงาน "Using durian bark to produce package instead of foam"