ขอแสดงความยินดีกับนายภีศเดช เย็นเสมอ นักเรียนในโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (International Conference of Young Scientists : ICYS) ณ เมือง Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 16 - 22 เมษายน 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบ Oral Presentation เรื่อง Cloning of Delta 4 Desaturase from Isochrysis galbana, Expression and Characterization in Pichia pastoris สาขา Life Science อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน Associate.Prof.Dr. Mariena Ketudat-Cairns อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้ช่วยวิจัย นางสาวโชติกา โกศัลวิตร