กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนจากโครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (Young Scientist Competition : YSC) เข้าประกวดแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ในงาน I-SWEEEP (The International Sustainable World (Engineering Energy Environment) Project Olympiad) 2017 ซึ่งเป็นงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ โดยมีนักเรียนจาก 62 ประเทศเข้าร่วมในการประกวดที่เมืองฮูสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2560 บัดนี้ การแข่งขันฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนักเรียนโครงการ วมว. จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงงานการพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นใยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทย และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (Development of Bio-Based Materials from Thai local mushroom Mycelium and Agricultural Wastes) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาได้แก่ นายเกษมสันต์ พงศ์สุวรรณ นางสาวจิราพัชร มูลศาสตร์ และ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาววรุณธร เชื้อบุญมี