ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐบูรณ์  ศิริแสงตระกูล  นักเรียนในโครงการ วมว.-มข. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  ได้รับรางวัล Best of the Best ในกิจกรรมค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13” สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่องหลักการแตกของฝักส้มกบ ระหว่างวันที่ 14 - 19 ตุลาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์