ขอแสดงความยินดีให้กับตัวแทนนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.รุ่นที่ 8) ในการเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน 6th Asia Pacific Conference of Young Scientists-2017 ณ ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560

นายรชานนท์ สวนสระน้อย ม.6/1 
ได้เหรียญทองแดง สาขา Life Science/Chemical Science

นางสาวชนากานต์ พลัดเมือง ม.6/2 
ได้เหรียญทองแดง สาขา Life Science/Chemical Science

นายสาริน ศิลปชัย ม.6/2 
ได้เหรียญทองแดง และได้รับรางวัล Best Poster Award สาขา Mathematics

โดยการเเข่งขันในครั้งนี้ อาจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี หัวหน้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย อาจารย์ประจำโครงการฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน