โครงการสนับสนุนการจัดต้องห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างฐานนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหลักสูตรการจัดการศึกษา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการดำเนินงานมาแล้ว 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2551–2555 ประกอบด้วย 7 คู่มหาวิทยาลัย–โรงเรียน และระยะที่ 2 ระหว่างปี 2556–2563 โดยในปัจจุบันประกอบด้วย 19 คู่มหาวิทยาลัย–โรงเรียน

     การดำเนินงาน 12 ปีที่ผ่านมามีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการ วมว. แล้ว 9 รุ่นและเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 2,437 คน โดยเข้าศึกษาต่อในคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,225 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 และคณะทางด้านสังคมศาสตร์ 212 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อทั้งหมด โดยมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เพื่อต่อยอดเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และผลักดันเข้าสู่วิชาชีพวิจัยต่อไป

     นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9 (เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปี 2559) ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 598 คน โดยเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 จำนวน 574 คน แบ่งเป็นคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 524 คน คิดเป็นร้อยละ 91.29 และคณะทางด้านสังคมศาสตร์ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 8.71 ของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อทั้งหมด และมีนักเรียนรอศึกษาต่อในปี 2563 จำนวน 24 คน แนวโน้มการเข้าศึกษาต่อในคณะด้านวิทยาศาสตร์ มีสัดส่วนจำนวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.41 ในรุ่นที่ 5 (ระยะที่ 1) เป็นร้อยละ 42.33 ในรุ่นที่ 9 (ระยะที่ 2) จากการที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพิ่มขึ้น ส่วนคณะด้านแพทย์ศาสตร์สัดส่วนมีแนวโน้มลดลง คณะด้านวิศวกรรมศาสตร์ในภาพรวมทั้ง 9 รุ่นสัดส่วนมีแนวโน้มคงที่ ในขณะที่คณะสังคมศาสตร์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

     การเลือกมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาต่อ นักเรียนโครงการ วมว. รุ่น 9 เลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่กำกับดูแลจำนวน 126 คน (ร้อยละ 22.13) และเลือกมหาวิทยาลัยอื่นที่อยู่ภายใต้โครงการ วมว. จำนวน 188 คน (ร้อยละ 32.75) โดยมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจนสามารถบ่มเพาะและดึงดูดให้นักเรียนในโครงการ วมว. เข้าศึกษาต่อในแนวทางของมหาวิทยาลัยได้แม้ว่าจะไม่ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่กำกับ ซึ่งเป็นผลมาจากการวางแนวทางการบ่มเพาะนักเรียนของคู่ศูนย์ผ่านทางการพัฒนาหลักสูตร

     ทั้งนี้ สรุปการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9 นักเรียนมีความสนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามจุดมุ่งหมายของโครงการ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในรูปแบบและแนวทางการบ่มเพาะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโครงการ เพื่อให้มีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้เป็นฐานกำลังคนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

Link Download: http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/235/235.pdf