ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง แก้ไขประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2”

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดประกาศฉบับแก้ไข

 

                    ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นั้น

 

                   เพื่อให้ประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้นมีความชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแก้ไขประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

 

                   1. ให้ยกเลิกความในข้อ 3 วรรคสอง ที่กำหนดว่า “ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบสองเท่านั้น โดยไม่นำคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกมารวมด้วย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสองเท่ากันจะให้ผู้สอบที่เลือกสมัครเข้าเรียนเฉพาะโรงเรียนในโครงการ วมว. ได้สิทธิในการเข้าเรียนโครงการ วมว. ก่อน

 

                   2. ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบสองเท่านั้น โดยไม่นำคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกมารวมด้วย ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมในการสอบคัดเลือกรอบสองเท่ากัน ให้พิจารณาตามลำดับ ดังนี้

 

                        1) ผู้สอบที่เลือกสมัครเข้าเรียนเฉพาะโรงเรียนในโครงการ วมว. ได้สิทธิในการเข้าเรียนโครงการ วมว. ก่อน

                        2) ถ้าผู้สอบเลือกสมัครเข้าเรียนรูปแบบเดียวกัน ให้ผู้ที่มีคะแนนรวมของข้อสอบกลางสูงกว่าได้สิทธิในการเข้าเรียนโครงการ วมว. ก่อน

                        3) ผู้สอบที่มีคะแนนรวมของข้อสอบกลางวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าได้สิทธิในการเข้าเรียนโครงการ วมว. ก่อน

 

นอกนั้น ให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563