ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2"

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

 

         ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 บัดนี้ได้ดำเนินการประมวลผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกตัวจริง จำนวน 900 คน และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน 1,457 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ประกาศผลรอบสอง

 

เอกสารแนบ 3 ช่องทางการติดต่อและการขอดูคะแนน

 

สามารถตรวจสอบผลการสอบออนไลน์ได้ทางเว็ปไซต์ http://entrance.scius.mhesi.go.th/final/2563

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    

2.มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
   
 

3.มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
    

4.มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา
   
 

5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง
   
 

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
   
 

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนสุรวิวัฒน์
   
 

8.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
   
 

9.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
   
 

10.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
    
 

11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
     
 

12.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
     
 

13.มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
     
 

14.มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
     
 

15.มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
     
 

16.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
 

17.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตอิสลาม
     
 

18.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
    
 

19.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
    
 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 

ตรวจสอบกำหนดการมอบตัวและรายละเอียดการมอบตัว

ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ของแต่ละคู่ศูนย์ให้ครบถ้วน

 

สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถขอข้อมูลผลการสอบโดยกรอก "แบบฟอร์มขอข้อมูลผลการสอบคัดเลือก"

และยื่นแบบฟอร์มภายในวันที่ 17 มีนาคม เวลา 16.30 น. ณ คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยที่สอบคัดเลือกรอบสอบทางโทรสารหรืออีเมล 

 

 

4 มีนาคม 2563